Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę „ZUZANNA ZIOMECKA TAŃCZY” z siedzibą pod adresem: ul. Zaciszna 10, 02-912 Warszawa, NIP: 525-203-0026.

1. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie.

3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje

1. Serwis – serwis internetowy wyspa-spokoju.pl znajdujący się pod tym adresem internetowym i ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).

2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.

Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności.

Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

6. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie lub za jego pośrednictwem objęty jest ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie.

7. Materiał – streaming video lub audio, plik video lub audio, e-book, spotkanie on-line lub na żywo lub inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej.

8. Serwis Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com/wyspaspokoju lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

9. Serwis Instagram – Serwis społecznościowy Instagram, profil prowadzony pod nazwą wyspa_spokoju lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

§ 3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (materiałów wideo, audio lub dostęp do ebooka) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

3. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

4. Serwis wyspa-spokoju.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

5. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

6. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

7. Serwis zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i materiałów oraz zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

8. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w §4 niniejszego Regulaminu.

9. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisach należących do „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy” zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy” o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dnia uzyskania dostępu do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.

11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

12. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.

13. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy”, ul. Zaciszna 10, 02-912 Warszawa, lub na adres: wyspaspoko@gmail.com o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych”, Data zawarcia umowy, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Data, Adres e-mail podany podczas rejestracji, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

14. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

15. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.

16. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów. Prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie należącym do „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy” zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Katalogu lub Produktów.

§ 4. Zasady świadczenia Usługi

1. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu należącym do „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy” było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na adres wyspaspoko@gmail.com i będą one rozpatrywane indywidualnie. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

2. Materiały dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.

3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

4. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

5. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy” bądź inny podmiot, od którego „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy” uzyskał odpowiednią licencję. Zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora.

6. Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu należącym do „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy” na komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu należącym do „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy”. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

7. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności.

§ 5. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres: wyspaspoko@gmail.com

3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Zgadzasz się i rozumiesz że „ZUZANNA ZIOMECKA tańczy” nie jest odpowiedzialna za efekty szkoleń i nie daje żadnych gwarancji co do jakichkolwiek rezultatów, a także nie ponosi odpowiedzialności za efekty działań podjęte przez Ciebie w skutek porad zawartych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz oczekiwane rezultaty. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem własnych przemyśleń autora. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.